POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES SKLEPU

INTERNETOWEGO choose.com.pl

Niniejszy dokument określa warunki przetwarzania danych osobowych (zwanych dalej również
„danymi”) i plików cookies w obszarze sklepu internetowego choose.com.pl, prowadzonego za
pośrednictwem strony internetowej, udostępnionej pod adresem URL: https://choose.com.pl/, zwanej
dalej „Sklepem”.


SPIS TREŚCI
1. JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM DANYCH.. 1
2. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE. 1
3. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU ZAWARCIA I REALIZACJI UMÓW,
EWENTUALNEGO DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ OBRONY PRZED NIMI 1
4. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU PRZESYŁANIA NEWSLETTERA.. 2
5. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU PRZESYŁANIA POWIADOMIEŃ.. 2
6. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO
ORAZ O PROFILOWANIU.. 2
7. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA.. 3
8. INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH.. 3
9. INFORMACJE O PRZEKAZYWANIU DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH.. 3
10. BEZWZGLĘDNE UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE. 4
11. WZGLĘDNE UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE. 5 12. PLIKI
COOKIES - WPROWADZENIE. 5
13. PLIKI COOKIES WSPÓŁADMINISTRATORÓW DANYCH.. 6
14. PLIKI COOKIES PODMIOTÓW TRZECICH.. 6
15. ZGODA NA UŻYWANIE PLIKÓW COOKIES I ZARZĄDZANIE NIMI 6
16. PAMIĘĆ PODRĘCZNA.. 6
17. TAGI PIXELOWE. 6
18. ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH LUB OPROGRAMOWANIA.. 7
19. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES. 7

§1. JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM DANYCH

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Sklepu jest ZUZANNA ZIELEZNY z
siedzibą w Łaziska Górne (43-170) przy ul. Słowackiego 2a, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod numerem NIP
6351848641 oraz REGON 381165639.


Administrator ponosi odpowiedzialność z tytułu realizacji uprawnień osób, których dotyczą
przetwarzane dane osobowe, w tym realizacji obowiązków informacyjnych.


Z administratorem danych można się skontaktować pod numerem telefonu: 533 191 259 oraz przy
użyciu adresu e-mail: savita.butik@gmail.com.

§2. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE

Zbierając dane osobowe, zawsze informujemy o podstawie prawnej ich przetwarzania. Wynika ona z
przepisów RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych). Gdy informujemy o:


● 6 pkt 1 lit. a) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe na podstawie otrzymanej
zgody,
● 6 pkt 1 lit. b) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe, ponieważ są one
niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, na otrzymane
żądanie,
● 6 pkt 1 lit. c) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu wypełnienia
obowiązku prawnego,
● 6 pkt 1 lit. f) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu wykonania prawnie
uzasadnionych interesów.


§3. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU ZAWARCIA I REALIZACJI UMÓW,
EWENTUALNEGO DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ OBRONY PRZED NIMI


1. Możemy przetwarzać dane osobowe niezbędne w celu realizacji zawartej z Tobą umowy.
Jednak jeszcze przed jej zawarciem, możemy przetwarzać dane osobowe niezbędne w celu
podjęcia działań na Twoje żądanie. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art.
6 pkt 1 lit. b) RODO.
2. W trakcie realizacji umowy oraz po jej wykonaniu przetwarzamy dane osobowe jej strony w
celu ewentualnego rozpatrywania roszczeń, a także ich dochodzenia. Naszym prawnie
uzasadnionym interesem jest przykładowo możliwość udzielenia odpowiedzi na ewentualną
reklamację, do czego jesteśmy zobowiązani na podstawie odrębnych przepisów prawa
cywilnego. W takim przypadku będziemy przetwarzać dane osobowe w oparciu o prawnie
uzasadniony interes, jakim jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami lub ich
dochodzenie. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO.
3. Będziemy przechowywać te dane przez okres niezbędny do realizacji oznaczonych celów, nie
później niż do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z odrębnych przepisów prawa.
4. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego. W sytuacji przetwarzania danych w celu określonym w pkt 3, masz
także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
5. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak brak podania tych danych uniemożliwi zawarcie
umowy lub jej realizację.
6. Odbiorcami tych danych są: nasz hostingodawca, dostawca usługi poczty elektronicznej,
dostawca usług IT, dostawcy usług przewozowych, dostawca oprogramowania służącego do
obsługi faktur, dostawca usług bankowych, dostawca usług płatności elektronicznych,
dostawca usług prawnych, doradczych i windykacyjnych oraz inni dostawcy usług, z których
korzystamy w ramach oznaczonego celu.


§4. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU PRZESYŁANIA NEWSLETTERA


1. Umożliwiamy zapisanie się na listę odbiorców naszego newslettera. Jeżeli skorzystałeś z tej
funkcjonalności, przetwarzamy Twoje dane osobowe właśnie w celu jego przesyłania.
Newsletter może zawierać treści reklamowe, handlowe lub marketingowe.
2. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie Twojej zgody i tym samym art. 6 pkt 1
lit. a) RODO.
3. Masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Jednakże cofnięcie zgody
nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.
4. Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu wycofania udzielonej zgody. W przypadku
gdy nigdy jej nie cofniesz, będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu zaprzestania przez
nas przesyłania newslettera.
5. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego.
6. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak brak podania tych danych uniemożliwi
przesyłanie newslettera.
7. Odbiorcami tych danych są: nasz hostingodawca, dostawca usług IT, dostawca usługi poczty
elektronicznej.


§5. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU PRZESYŁANIA POWIADOMIEŃ


1. Umożliwiamy zapisanie się na listę odbiorców naszych powiadomień, wyświetlanych za
pośrednictwem przeglądarki internetowej. Jeżeli skorzystałeś z tej funkcjonalności,
przetwarzamy Twoje dane osobowe właśnie w celu jego przesyłania. Powiadomienia mogą
zawierać treści reklamowe, handlowe lub marketingowe.
2. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie Twojej zgody i tym samym art. 6 pkt 1
lit. a) RODO.
3. Masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Jednakże cofnięcie zgody
nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.
4. Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu wycofania udzielonej zgody. W przypadku
gdy nigdy jej nie cofniesz, będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu zaprzestania przez
nas przesyłania powiadomień.
5. Możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych w swojej przeglądarce internetowej.
6. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego.
7. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak brak podania tych danych uniemożliwi
przesyłanie powiadomień.
8. Odbiorcami tych danych jest nasz hostingodawca.


§6. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO
ORAZ O PROFILOWANIU

1. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego. Dzieje się to
na przykład wówczas, gdy odpowiadamy na Twoją wiadomość, przedstawiając szczegóły
naszej oferty.
2. W celu marketingu bezpośredniego możemy korzystać z profilowania, polegającego na
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji o wyświetleniu Tobie reklam. Decyzja ta jest
podejmowana na podstawie podejmowanych przez Ciebie czynności w Sklepie, a w
szczególności na podstawie zawartych umów lub przeglądanych stron. W praktyce,
profilowanie wspomaga użyteczność naszego Sklepu, pozwalając na zaprezentowanie Tobie
treści, które potencjalnie mogą Ciebie interesować.
3. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO.
4. Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu niezbędnego dla celu realizacji.
5. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6. Masz prawo nie podlegać profilowaniu, chyba że wyraziłeś na to zgodę. Jednak wówczas,
podstawą przetwarzania Twoich danych będzie udzielona zgoda (art. 6 pkt 1 lit a) RODO),
którą możesz cofnąć w dowolnym momencie. Wówczas także, Twoje dane będą
przetwarzane do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
7. Podanie tych danych jest dobrowolne, a brak podania tych danych uniemożliwi realizację
bezpośrednich działań marketingowych. 8. Odbiorcami tych danych są: nasz hostingodawca,
dostawca usług IT, dostawca usługi poczty elektronicznej i dostawca komunikatora.


§7. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA


1. Od momentu, gdy uruchamiasz naszą stronę internetową, w celu zapewnienia
bezpieczeństwa usług przetwarzamy takie dane, jak:
● publiczny adres IP urządzenia, z którego nadeszło zapytanie,
● typ i język przeglądarki,
● data i godzina zapytania,
● liczba wysyłanych przez serwer bajtów,
● adres URL uprzednio odwiedzonej strony, w przypadku, gdy odwiedziny nastąpiły
przy użyciu tego odnośnika,
● informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji zapytania.
2. Naszym prawnie uzasadnionym interesem w tym przetwarzaniu jest prowadzenie dzienników
zdarzeń serwera i zabezpieczanie Sklepu przed potencjalnymi atakami hakerskimi i innymi
nadużyciami. W tym, możliwość ustalenia adresu IP osoby wykonującej niedozwoloną
czynność w obszarze Sklepu, taką jak próba łamania zabezpieczeń, czy publikacja treści
zabronionych, czy próby niedozwolonych działań z użyciem naszych serwerów.
3. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO.
4. Będziemy przechowywać te dane przez okres niezbędny do realizacji oznaczonych celów, nie
później niż do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z odrębnych przepisów prawa.
5. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6. Podanie tych danych jest warunkiem korzystania ze Sklepu. Brak podania tych danych
uniemożliwi korzystanie ze Sklepu.
7. Odbiorcą tych danych jest nasz hostingodawca i dostawca usług IT.


§8. INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH

Przetwarzając dane osobowe, korzystamy z usług zewnętrznych. Dlatego odbiorcami Twoich danych
osobowych mogą być podmioty trzecie. Zbierając dane osobowe, zawsze informujemy o tych
odbiorcach, jednak z uwagi na prymat czytelności komunikatu, czynimy to skrótowo. Dlatego
niniejszym wyjaśniamy, że gdy informujemy o poszczególnych kategoriach odbiorców, są to
następujące podmioty:


● Dostawca usług przewozowych / kurierzy: DPD Polska Sp. z o.o., ul. Mineralna 15, 02-274
Warszawa
● Dostawca usług IT: b.center, ul. Promienna 12U, 64-920 Piła. Hostingodawca: b.center, ul.
Promienna 12U, 64-920 Piła.
● Dostawca usług poczty elektronicznej: Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View,
CA 94043, Stany Zjednoczone.
● Dostawca komunikatora: Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany
Zjednoczone.
● Dostawca oprogramowania służącego do obsługi faktur: InsERT S.A., Jerzmanowska 2, 54-
519 Wrocław.
● Dostawca usług prawnych / doradczych / windykacyjnych – ci usługodawcy są ustanawiani
indywidualnie, w przypadku powstania każdorazowego zapotrzebowania.
● Dostawca usług bankowych: ING Bank Śląski S.A., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice.
● Dostawca usług płatności elektronicznych: PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań.


§9. INFORMACJE O PRZEKAZYWANIU DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH


1. Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, Twoje dane osobowe mogą być
przekazywane poza strefę Europejskiego Obszaru Gospodarczego, mianowicie do kraju:
Stany Zjednoczone Ameryki (USA).
2. Komisja Europejska ustaliła, że niektóre kraje spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(EOG) należycie chronią dane osobowe.
3. Ponieważ kraj, do którego przekazujemy dane osobowe nie został uznany za kraj bezpieczny,
przekazywanie danych odbywa się w oparciu o umowę, zawierającą standardowe klauzule
ochrony danych, przyjęte przez Komisję Europejską.


§10. BEZWZGLĘDNE UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE


Gdy piszemy o uprawnieniach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, odnosimy
się do niżej opisanych uprawnień. Możliwość skorzystania z poniższych uprawnień jest niezależna od
podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.


Prawo dostępu do danych


Masz prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy dotyczące Ciebie dane osobowe.
Jeżeli tak jest, masz prawo do uzyskania dostępu do tych danych, a także otrzymania dodatkowych
informacji o:
● celach przetwarzania,
● kategoriach odnośnych danych,
● odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, w
szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,
● w miarę możliwości planowanym okresie przechowywania danych, a gdy nie będzie to
możliwe, o kryteriach ustalania tego okresu,
● prawie do żądania od nas sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także o prawie wniesienia skargi do
organu nadzorczego,
● źródle danych, jeżeli Twoje dane nie zostały zebrane od Ciebie,
● zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zasadach ich
podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego
przetwarzania dla Ciebie.


Po otrzymaniu takiego żądania, jesteśmy zobowiązani dostarczyć kopię danych osobowych
podlegających przetwarzaniu. Jeżeli takie żądanie wpływa drogą elektroniczną i jeżeli nie otrzymamy
innego zastrzeżenia, informacji udzielimy również drogą elektroniczną.


Prawo do sprostowania danych


Masz prawo do żądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych,
które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, masz prawo żądania uzupełnienia
niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.


Prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym)

Masz prawo do żądania od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących Ciebie danych osobowych.
Mamy wówczas obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z
następujących okoliczności:


● cofnęłaś/cofnąłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych i nie mamy innej
podstawy ich przetwarzania,
● wniosłaś/eś skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych,
● Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
● Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego,
● Twoje dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
Prawo do ograniczenia przetwarzania
Masz prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
● gdy kwestionujesz prawidłowość danych – na okres pozwalający nam sprawdzić ich
prawidłowość,
● przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych, żądając w
zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
● nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
● wniosłaś/eś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych – do czasu stwierdzenia, czy
prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego
sprzeciwu.
Zautomatyzowane decyzje, w tym profilowanie
Masz prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób
istotnie na Ciebie wpływa.
Prawo nie ma zastosowania, jeżeli ta decyzja:
● jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Tobą, a nami,
● jest dozwolona prawem Unii lub prawem Rzeczypospolitej Polskiej i które przewiduje
właściwe środki ochrony Twoich praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów, lub
● opiera się na Twojej wyraźnej zgodzie.


Prawo do wniesienia skargi


Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, do organu
nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22
531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.


§11. WZGLĘDNE UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE


Gdy piszemy o uprawnieniach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, odnosimy
się do niżej opisanych uprawnień. Możliwość skorzystania z nich jest każdorazowo zależna od
podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.


Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie

W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej zgody na to, masz
prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnej chwili. Naturalnie, cofnięcie udzielonej zgody nie
wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych osobowych.


Prawo do przenoszenia danych


Masz prawo otrzymać dostarczone nam przez siebie swoje dane osobowe, w ustrukturyzowanym i
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Masz również prawo
przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, jeżeli
przetwarzanie odbywa się:
● na podstawie zgody lub na podstawie umowy, oraz
● w sposób zautomatyzowany.


Wykonując prawo do przenoszenia danych, masz prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane
przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo to nie może
niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.


Prawo do sprzeciwu


W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO, masz
prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania tych danych, z przyczyn związanych z Twoją
szczególną sytuacją.


Wówczas nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie:
● ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, przy czym podstawy te muszą
być nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Twojej osoby, lub
● podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


Także jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów
marketingu bezpośredniego, wówczas nie będziemy mogli przetwarzać ich do takich celów.

§12. PLIKI COOKIES - WPROWADZENIE

Strona internetowa Sklepu wykorzystuje pliki cookies. Są to powszechnie stosowane, niewielkie pliki
zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze,
laptopie, tablecie, smartfonie) używanym podczas odwiedzania Sklepu. Informacje te są przesyłane
są do pamięci używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na
stronę internetową. Pliki cookies możemy skategoryzować z uwzględnieniem trzech metod podziału.
Pod względem celów stosowania plików cookies, rozróżniamy ich trzy kategorie:


● Pliki niezbędne – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Sklepu oraz jego funkcjonalności,
np. pliki cookies uwierzytelniające lub zabezpieczające. Bez ich zapisania na Twoim
urządzeniu, korzystanie ze Sklepu będzie niemożliwe.
● Pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Ciebie ustawień i
dostosowanie Sklepu do Twoich potrzeb i preferencji, np. w zakresie wybranego języka,
rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one nam na poprawę
funkcjonalności i wydajności Sklepu. Bez ich zapisania na Twoim urządzeniu, korzystanie z
niektórych funkcjonalności Sklepu będzie ograniczone.
● Pliki biznesowe – do tej kategorii należą np. cookies reklamowe. Umożliwiają one
dostosowanie reklam wyświetlanych w Sklepie lub poza nim do Twoich preferencji. Bez ich
zapisania na Twoim urządzeniu, korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu może być
ograniczone.

Pod względem czasu ich ważności, rozróżniamy dwie kategorie plików cookies:


● pliki sesyjne – istniejące do końca danej sesji,
● pliki trwałe – istniejące po ukończeniu sesji.
Pod względem rozróżnienia podmiotu administrującego plikami cookies, wyodrębniamy:
● nasze pliki cookies,
● pliki cookies podmiotów trzecich.

§13. PLIKI COOKIES WSPÓŁADMINISTRATORÓW DANYCH

Administrowane przez nas pliki cookies pozwalają na:
● uwierzytelnianie dostępu,
● utrzymywanie sesji po zalogowaniu,
● zabezpieczanie Sklepu przed atakami hakerskimi,
● „zapamiętywanie” przez przeglądarkę zawartości pól uzupełnianych formularzy (opcjonalnie),
● „zapamiętywanie” przez przeglądarkę pozycji dodanych do koszyka,
● dostosowanie zawartości stron internetowych Sklepu do Twoich preferencji.
Dzięki temu korzystanie z funkcjonalności Sklepu staje się łatwiejsze i przyjemniejsze.


§14. PLIKI COOKIES PODMIOTÓW TRZECICH

Korzystanie z plików cookies podmiotów trzecich jest uwarunkowane polityką prywatności i plików
cookies, stosowaną przez ten podmiot.


GOOGLE


Wykorzystujemy pliki cookies administrowane przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain
View, CA 94043, Stany Zjednoczone w ramach usług:
● Google Ads – pozwalają one na prowadzenie i ocenę jakości kampanii reklamowych,
realizowanych przy użyciu usługi Google Ads,
● Google Analytics – pozwalają one na ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych
przy użyciu usługi Google Ads, a także na badanie zachowań i ruchu użytkowników oraz
sporządzanie statystyk ruchu.


Zbierane przez Google Inc mają charakter anonimowy i zbiorczy. W szczególności nie zawierają cech
identyfikujących (rozumianych jako dane osobowe) użytkowników Sklepu. Korzystając z
wymienionych usług zbieramy takie dane jak źródła pozyskania użytkowników odwiedzjących Sklep, a
także oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu, informacje na temat używanych przez nich
urządzeń i przeglądarek, adres IP, domenę, dane demograficzne (wiek, płeć), zainteresowania i dane
geograficzne.


Korzystanie z plików cookies podmiotów trzecich jest uwarunkowane polityką prywatności i plików
cookies, stosowaną przez te podmioty. Aktualne zasady podmiotów trzecich w tym zakresie, można
znaleźć tutaj: https://www.e-regulaminy.pl/biuletyn/polityki-prywatnosci-i-plikowcookies/.

§15. ZGODA NA UŻYWANIE PLIKÓW COOKIES I ZARZĄDZANIE NIMI


Zgoda na przetwarzanie plików cookies jest dobrowolna i może zostać cofnięta w każdym czasie.
Należy jednak pamiętać, że brak zgody na wykorzystywanie niektórych plików cookies może
spowodować ograniczenia w korzystaniu ze Sklepu i jego funkcjonalności, a nawet uniemożliwić to
korzystanie.


Udzielenie zgody na przetwarzanie plików cookies może nastąpić:
● za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez
użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym,
● poprzez użycie przycisku zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
plików cookies lub potwierdzenie zapoznania się z jego warunkami.


Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies i innych
informacji na urządzeniu końcowym. Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie tych plików, konieczna
jest odpowiednia zmiana ustawień przeglądarki internetowej. Możliwe jest wyłączenie ich zapisywania
dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki lub dla konkretnej witryny, a także ich usuwanie.
Sposób zarządzania plikami zależy od używanego oprogramowania.

Aktualne zasady zarządzania plikami możesz znaleźć w ustawieniach stosowanej przeglądarki
internetowej, a także tutaj: https://www.eregulaminy.pl/biuletyn/polityka-cookies-obsluga/.

§16. PAMIĘĆ PODRĘCZNA

Kiedy korzystasz ze strony internetowej Sklepu, możemy w sposób automatyczny korzystać z pamięci
podręcznej zainstalowanej w Twoim urządzeniu. W ramach pamięci lokalnej, możliwe jest
przechowywanie danych międzysesyjnie, tj. pomiędzy kolejnymi odwiedzinami strony internetowej
Sklepu. Celem korzystania z pamięci podręcznej jest przyspieszenie korzystania ze Sklepu, poprzez
wyeliminowanie sytuacji, w której te same dane byłyby wielokrotnie pobierane ze Sklepu, obciążając
tym samym łącze internetowe użytkownika. Pamięć podręczna może również przechowywać takie
dane jak hasło do logowania.

§17. TAGI PIXELOWE

Wykorzystujemy stosowaną przez Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany
Zjednoczone technologię tagów pikselowych. Są to elementy publikowane w treściach cyfrowych i
umożliwiają rejestrowanie informacji np. o aktywności realizowanej na stronie internetowej, a także
ocenę skuteczności reklam. Zarządzanie tagiem pixelowym Facebook Inc. jest możliwe za
pośrednictwem serwisu Facebook, w jego panelu użytkownika. Więcej informacji w tym zakresie,
znajdziesz tutaj: https://www.e-regulaminy.pl/biuletyn/polityki-prywatnoscii-plikow-cookies/.


§18. ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH LUB OPROGRAMOWANIA


Sklep może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania. Nie ponosimy
odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach lub w tym oprogramowaniu zasady
przestrzegania polityki prywatności i przetwarzania plików cookies. Zalecamy zapoznanie się z
polityką prywatności i plików cookies tych stron lub oprogramowania po wejściu na nie lub przed ich
instalacją.

§19. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

1. Polityka prywatności i plików cookies wchodzi w życie w dacie opublikowania na stronie
internetowej Sklepu.
2. Zmiana Polityki prywatności i plików cookies następuje poprzez publikację jej nowej treści na
stronie internetowej Sklepu.
3. Informację o zmianie Polityki prywatności i plików cookies publikujemy w obszarze strony
internetowej Sklepu, nie później niż w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania
jego nowego brzmienia.

Product added to wishlist