REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

choose.com.pl

§1. Postanowienia ogólne

1. Sprzedawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie
obowiązującego prawa.
2. Świadczenie Usług odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 24
godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.
3. Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Sklepu oraz może
udostępniać go w Koncie Klienta lub zamieszczać w załączeniu do wiadomości e-mail,
zawierających oświadczenia o przyjęciu ofert Klientów. Klienci mogą w dowolnym czasie:
uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub
zapisanie na nośniku danych.
4. Podane na stronie internetowej Sklepu informacje nie stanowią oferty Sprzedawcy w
rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert
zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 ustawy Kodeks cywilny.
5. W celu korzystania ze Sklepu, konieczne jest dysponowanie przez Klienta urządzeniem
teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką
internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google
Chrome, Safari lub Opera, z włączoną obsługą JavaScript, a także aktywnym i poprawnie
skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.
6. Korzystanie ze Sklepu może wiązać się z poniesieniem przez Klienta kosztów opłat z tytułu
dostępu do sieci Internet oraz transmisji danych, w zakresie ustanowionym umową z
operatorem telekomunikacyjnym, z którego usług korzysta Klient.


§2. Rejestracja konta w sklepie

1. Umowa o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Klienta zostaje zawarta na czas
nieoznaczony w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę rejestracji Konta Klienta.
2. Przedmiotem niniejszej Usługi prowadzenia Konta Klienta jest udostępnienie panelu Konta
Klienta, umożliwiającego m. in. zarządzanie danymi Klienta i zamówieniami.
3. Aby utworzyć Konto Klienta, należy dokonać dobrowolnej i bezpłatnej rejestracji. Następuje
ona poprzez wypełnienie i wysłanie do Sprzedawcy formularza rejestracyjnego, który jest
udostępniony w obszarze strony internetowej Sklepu.
4. Warunkiem prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego jest uzupełnienie jego
wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie opcjonalnych pól, przy użyciu prawdziwych,
kompletnych i dotyczących Klienta danych lub informacji.
5. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola
Klient powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
6. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego, Klient
może dobrowolnie oświadczyć, iż wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,
w celach marketingowych przez Sprzedawcę.
7. Sprzedawca informuje, iż cele marketingowe wskazane powyżej, mogą obejmować w
szczególności przesłanie przez Sprzedawcę informacji handlowych, przy użyciu danych
kontaktowych Klienta. Zgoda, o której stanowi punkt powyższy może być cofnięta w każdej
chwili.
8. Wysłanie formularza rejestracyjnego do Sprzedawcy następuje przy użyciu funkcjonalności
Sklepu i za jego pośrednictwem.
9. Korzystanie z Konta Klienta jest możliwe po jego utworzeniu, a następnie zalogowaniu przy
użyciu właściwego loginu i hasła.

10. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Klienta może zostać
dokonane bez podania przyczyny i w dowolnym czasie, przy użyciu jego funkcjonalności lub
poprzez wysłanie oświadczenia Klienta w tym przedmiocie do Sprzedawcy, np. poprzez
wiadomość e-mail lub list.

§3. Podstawowe funkcjonalności sklepu

1. Sprzedawca udostępnia Klientom następujące podstawowe funkcjonalności Sklepu:
○ udostępnienie wyszukiwarki Towarów,
○ dodanie Towaru do listy życzeń,
○ udostępnienie oferty reklamowej Towaru w mediach społecznościowych,
○ polecenie zasobów Sklepu.
2. Aby wyszukać Towary w Sklepie, należy wprowadzić w obszarze wyszukiwarki Sklepu
żądaną treść, a następnie ją zatwierdzić. Funkcjonalność umożliwia przeszukiwanie zasobów
Sklepu przy użyciu słów kluczowych wprowadzonych przez Klienta. Dodatkowo,
funkcjonalność może umożliwiać przeprowadzenie wyszukiwania zaawansowanego w
zakresie wybranych kryteriów.
3. Aby skorzystać z funkcjonalności dodania Towaru do listy życzeń, należy po uprzednim
zalogowaniu do Konta Klienta, dodać Towar do listy życzeń. Przedmiot funkcjonalności
stanowi czasowe zapisanie w pamięci Konta Klienta, strony internetowej zawierającej ofertę
reklamową Towaru.
4. Aby skorzystać z funkcjonalności udostępnienia oferty reklamowej Towaru w mediach
społecznościowych, należy użyć przycisków przypisanych do tych mediów, opublikowanych w
obszarze oferty reklamowej Towaru. W celu skorzystania z tej funkcjonalności, wymagane
jest posiadanie konta użytkownika w wybranych mediach społecznościowych.
5. Aby skorzystać z funkcjonalności polecenia zasobów Sklepu w mediach społecznościowych,
należy użyć przycisków przypisanych do tych mediów, opublikowanych w obszarze danych
zasobów Sklepu. W celu skorzystania z tej funkcjonalności, wymagane jest posiadanie konta
użytkownika w wybranych mediach społecznościowych.
6. Korzystanie z niektórych z wymienionych funkcjonalności może wymagać posiadania Konta
Klienta i zalogowania do niego. Sprzedawca zastrzega możliwość czasowego wyłączenia lub
wprowadzenia nowych funkcjonalności.

§4. Zamówienia składane za pośrednictwem Sklepu

1. Zamówienia na Towary można składać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 7
dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, przy użyciu funkcji Koszyk. Po skompletowaniu listy
zamówień Towarów, w obszarze Koszyka Klient przechodzi do realizacji zamówienia.
2. W przypadku, gdy Klientem jest zalogowany posiadacz Konta Klienta, przechodzi do
kolejnego etapu składania zamówienia jako Klient zalogowany.
3. W przypadku, gdy Klient nie jest zalogowanym posiadaczem Konta Klienta, wybiera sposób
składania zamówienia:
● przy użyciu Konta Klienta, które zostanie zarejestrowane. Wówczas Klient dokonuje
rejestracji Konta Klienta i przy jego użyciu przechodzi do kolejnego etapu składania
zamówienia.
● z pominięciem użycia Konta Klienta. Wówczas Klient przechodzi do kolejnego etapu
składania zamówienia.
● przy użyciu posiadanego Konta Klienta. Wówczas Klient przechodzi do kolejnego
etapu składania zamówienia.

4. Po wyborze sposobu składania zamówienia, Klient wprowadza lub wybiera:
● informacje rozliczeniowe,

● informacje o dostawie, zawierające sposób i adres Dostarczenia,
● metodę płatności.
5. Złożenie zamówienia poprzedza otrzymanie przez Klienta poprzez wyświetlenie w obszarze
Koszyka, informacji o łącznej cenie za zamówienie wraz z podatkami oraz kosztami
pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i płatności.
6. Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez użycie właściwego przycisku w Koszyku i jest
równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy Sprzedaży
Towarów ujętych w zamówieniu.
7. Przed wysłaniem formularza zamówienia, poprzez zaznaczenie właściwego pola kontrolnego,
Klient powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
8. Złożone zamówienie może zostać zmienione przez Klienta do momentu otrzymania informacji
o nadaniu Towarów przez Sprzedawcę.
9. Zmiana zamówienia może obejmować jego anulowanie, anulowanie w części, rozszerzenie o
dodatkowe Towary, zmianę adresu Dostarczenia.
10. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o niemożliwości przyjęcia zamówienia, w
przypadku wystąpienia okoliczności ją powodujących. Udzielenie tej informacji następuje
drogą telefoniczną lub elektroniczną. Informacja może stanowić odrzucenie oferty w całości
albo zawierać następujące propozycje modyfikacji zamówienia:
● odrzucenie oferty w części niemożliwej do zrealizowania, co skutkuje przeliczeniem
wartości zamówienia,
● dokonanie podziału Towarów podlegających Dostarczeniu na część, której
Dostarczenie jest możliwe oraz część, której Dostarczenie nastąpi w późniejszym
terminie, co nie skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia.

11. Przyjęcie oferty Klienta dokonane przez Sprzedawcę z zastrzeżeniem zmiany, o której
stanowi pkt powyższy poczytuje się za nową ofertę, wymagającą przyjęcia przez Klienta w
celu zawarcia umowy Sprzedaży.
12. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę następuje poprzez niezwłoczne
przesłanie wiadomości e-mail. Wiadomość ta zawiera ustalone przez strony warunki zawartej
umowy Sprzedaży, a także dane wprowadzone przez Klienta w formularzu zamówienia, w
celu umożliwienia wykrycia błędów w nich występujących. W przypadku wykrycia takiego
błędu, Klient może powiadomić Sprzedawcę o tym fakcie, poprzez wysłanie wiadomości e-
mail ze wskazaniem poprawnych danych.
13. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Sprzedawcę
oferty zawarcia umowy Sprzedaży, złożonej przez Klienta.


§5. Sprzedaż

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów Usługę Sprzedaży Towarów na odległość.
2. Przedmiot umowy Sprzedaży obejmuje zobowiązanie Sprzedawcy do przeniesienia na
Klienta własności Towarów i wydania ich, oraz zobowiązanie Klienta do odebrania Towarów i
zapłaty Sprzedawcy ceny Towarów.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii promocyjnych, polegających w
szczególności na obniżeniu ceny Towarów lub Usług do określonego terminu lub wyczerpania
zapasu Towarów podlegających promocji.
4. Zawierając umowę Sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się do Dostarczenia Klientowi
Towarów bez wad.
5. Zawarcie umowy Sprzedaży następuje w chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia Klienta
przez Sprzedawcę.
6. Wydanie Towarów następuje w czasie podanym w opisie Towaru.
7. Czas realizacji wydania Towarów może ulec zmianie w przypadku zmiany zamówienia przez
Klienta.
8. Wydanie Towarów odbywa się:

● w przypadku wyboru przez Klienta opcji Dostarczenia za pośrednictwem
Przewoźnika, w Dni robocze pod adres podany przez Klienta,
● w przypadku wyboru odbioru osobistego Towarów przez Klienta, w siedzibie Sklepu
w Dniach roboczych w godz. 10:00-18:00 i w soboty w godz. 10:00-14:00.

9. Szczegółowe informacje w przedmiocie dostępnych metod Dostarczenia, Przewoźników oraz
związanych z nimi kosztów, są opublikowane na stronie internetowej Sklepu, a Klient jest o
nich informowany w trakcie procesu składania zamówienia.
10. Wydanie Towarów następuje nie wcześniej, niż po uiszczeniu zapłaty przez Klienta.
11. Potwierdzenie wydania Towarów Przewoźnikowi w celu ich Dostarczenia, może zostać
dokonane poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta.
12. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Konsumenta
z chwilą jej wydania Konsumentowi.
13. W przypadku wyboru przez Klienta opcji Dostarczenia za pośrednictwem Przewoźnika,
zaleca się, aby dostarczona przesyłka została zbadana przez Klienta przy obecności
Przewoźnika.
14. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od Przewoźnika
sporządzenia właściwego protokołu.

§6. Płatności

1. Wartość płatności z tytułu Sprzedaży jest ustalana na podstawie cennika Towarów,
znajdującego się na stronie internetowej Sprzedawcy w chwili zamówienia Towaru.
2. Ceny podane na stronie internetowej Sklepu przy danym Towarze są cenami brutto podanymi
w polskich złotych i zawierają wartość podatku VAT, natomiast nie zawierają kosztów
Dostarczenia Towaru i wybranej formy płatności.
3. Koszty transakcji i Dostarczenia Towaru ponosi Klient.
4. Łączna cena zamówienia, widoczna w obszarze Koszyka przed złożeniem zamówienia a po
wyborze sposobu Dostarczenia Towarów oraz płatności, obejmuje cenę za zamówione
Towary wraz z należnościami podatkowymi oraz wszelkimi kosztami pochodnymi, w
szczególności kosztami Dostarczenia i transakcji.
5. Łączna cena zamówienia jest wiążąca dla Sprzedawcy i Klienta.
6. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności z tytułu świadczonych Usług
Sprzedaży:
● gotówką przy odbiorze za pobraniem od Przewoźnika,
● przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
● przy użyciu zewnętrznego systemu płatności Przelewy24, obsługiwanego przez
DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-327) przy ul. Kanclerskiej 15,
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000306513, NIP: 7811733852 oraz REGON: 634509164.
7. Termin płatności należności przypada na chwilę wydania Towaru.
8. Klient jest zobowiązany do uiszczenia płatności:
● w chwili wydania Towaru – w przypadku wyboru metody płatności gotówką,
● w terminie 7 dni – w przypadku wyboru metody płatności przelewem tradycyjnym,
● w chwili złożenia zamówienia – w przypadku wyboru metody płatności przy użyciu
zewnętrznego systemu płatności.

9. Zwrot płatności przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
od daty powstania przyczyny, w przypadku:
● odstąpienia od umowy przez Konsumenta,
● rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub części zamówienia opłaconego przed
realizacją,
● uznania przez Sprzedawcę roszczenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym w
całości lub części, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

10. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty
przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które
nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.
11. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych
kosztów Dostarczenia Towarów, jeżeli Klient wybrał sposób Dostarczenia Towarów inny niż
najtańszy zwykły sposób Dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

§7. Newsletter

1. Przedmiotem niniejszej Usługi newsletter jest świadczenie Sprzedawcy, polegające na przesyłaniu
informacji handlowych pod adres poczty elektronicznej Klienta.
2. Aby zamówić Usługę newsletter, należy użyć właściwego pola aktywacji newslettera w formularzu
rejestracyjnym lub w innym formularzu udostępnionym przez Sprzedawcę na stronie internetowej
Sklepu.
3. Warunkiem prawidłowego zamówienia Usługi newsletter jest podanie adresu e-mail Klienta.
Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu świadczenia Usługi i zawarcia
umowy w jej przedmiocie.
4. Przed wysłaniem formularza zamówienia Usługi newsletter, poprzez zaznaczenie właściwego pola
kontrolnego, Klient może dobrowolnie oświadczyć, iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych w celach marketingowych przez Sprzedawcę.
5. Sprzedawca informuje, iż cele marketingowe wskazane powyżej, mogą obejmować w
szczególności przesłanie przez Sprzedawcę informacji handlowych przy użyciu danych kontaktowych
Klienta. Zgoda, o której stanowi punkt powyższy może być cofnięta w każdej chwili.
6. Wysłanie formularza zamówienia Usługi newsletter do Sprzedawcy następuje przy użyciu
funkcjonalności Sklepu i za jego pośrednictwem.
7. Umowa o świadczenie Usługi newsletter zostaje zawarta na czas nieoznaczony w chwili
potwierdzenia przez Sprzedawcę zapisu Klienta na listę newslettera.
8. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi newsletter może zostać dokonane bez podania
przyczyny i w dowolnym czasie, przy użyciu między innymi: funkcjonalności Sklepu lub wypisania z
subskrypcji przy użyciu linku dezaktywującego, znajdującego się w obszarze wiadomości newsletter,
a także poprzez wysłanie oświadczenia Klienta w tym przedmiocie do Sprzedawcy, np. w wiadomości
e-mail lub liście.

§8. Reklamacje


1. Reklamacje mogą być składane z tytułu rękojmi.
2. Zgłoszenie reklamacji może zostać dokonane listem lub wiadomością e-mail pod adres
pocztowy lub elektroniczny Sprzedawcy. Można je wnieść przy użyciu formularza, którego
wzór stanowi załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
3. W treści składanej reklamacji, zaleca się zamieszczenie:
● danych kontaktowych Konsumenta, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na
reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej,
● numeru rachunku bankowego Konsumenta, który posłuży zwrotowi środków
pieniężnych, w przypadku zaistnienia takiej okoliczności,
● opisu problemu oraz danych identyfikacyjnych Konsumenta.
4. W przypadku, gdy reklamacja z tytułu rękojmi dotyczy Towaru, w celu rozpatrzenia reklamacji
przez Sprzedawcę, Konsument jest obowiązany dostarczyć lub przesłać reklamowany Towar
na adres Sprzedawcy, na jego koszt.
5. Sprzedawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.
6. Sprzedawca poinformuje Konsumenta o sposobie rozstrzygnięcia otrzymanej reklamacji
drogą elektroniczną lub listem zwykłym, w zależności od woli Konsumenta lub zastosowanej
przez niego metody wniesienia reklamacji.

7. W przypadku, gdy reklamacja z tytułu rękojmi dotyczy Towaru, który po rozpoznaniu
reklamacji podlega przesłaniu do Konsumenta, Sprzedawca dostarczy lub prześle Towar na
adres Konsumenta. 8. Zwrot środków pieniężnych w związku z reklamacją nastąpi przy
użyciu metody przelewu na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym, zgodnie z wolą
Konsumenta.
8. Stosowanie prawa rękojmi zostaje wyłączone w stosunku do Klientów niebędących
Konsumentami.
§9. Pozasądowe rozpatrywanie reklamacji i dochodzenie roszczeń
1. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
○ złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy Sprzedaży do
stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,
którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL
https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,
○ złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego
zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą do wojewódzkiego
inspektora Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić
za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
prowadzonej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,
○ skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub
organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
○ złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod
adresem URL http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie
internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany
rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.

2. Szczegółowe informacje o procedurze pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur znajdują się w siedzibach oraz
na stronach internetowych podmiotów wymienionych w pkt 1.
3. Wykaz podmiotów i instytucji, które realizują zadania związane z pozasądowym
rozwiązywaniem sporów konsumenckich oraz szczegółowe informacje w tym przedmiocie,
znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępnej
pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl.

§10. Odstąpienie od umowy

1. Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od umowy, w tym od
umowy Sprzedaży, z zastrzeżeniem norm wskazanych w treści pouczenia o odstąpieniu od
umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu.
2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od
umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do
Regulaminu.
3. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił
od umowy, ma on obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie
upoważnionej przez Sprzedawcę. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed
jego upływem. Niniejszy przepis nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy Sprzedawca
zaproponował, że sam odbierze Towar.

4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem
korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech
i funkcjonowania Towaru.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył
oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje
wiązać.

§11. Przetwarzanie danych oraz plików cookies

1. Informacje o warunkach przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce
prywatności i plików cookies Sklepu.
2. Informacje o stosowanych plikach cookies znajdują się w Polityce prywatności i plików
cookies Sklepu.

§12. Warunki licencyjne

1. Sprzedawca udziela na rzecz Klientów korzystających ze Sklepu nieodpłatnej licencji w
zakresie własnego użytku osobistego i w celu umożliwienia korzystania ze Sklepu, z
zachowaniem niniejszych warunków.
2. Nazwa Sklepu, projekt graficzny Sklepu, struktura Sklepu, Sklep, kod źródłowy lub
skompilowany Sklepu, strony internetowe służące do obsługi Sklepu oraz wszelkie
dokumenty opracowane przez Sprzedawcę w związku z udostępnieniem Sklepu, włączając w
to również powiązane utwory, w tym Regulamin oraz inne dokumenty lub wiadomości
przesyłane w związku ze świadczeniem usług, stanowią utwory w rozumieniu przepisów
prawa autorskiego. Sprzedawca nie przenosi na Klienta praw autorskich majątkowych do
Sklepu ani żadnych utworów stanowiących jego część, ani uprawnienia do przyznawania
zezwoleń w przedmiocie rozporządzania prawami autorskimi majątkowymi do tych utworów
lub Sklepu i korzystania z nich, a także na wykonywanie innych praw zależnych,
niezastrzeżonych w warunkach licencyjnych.
3. Prawo do używania Sklepu i powiązanych z nim utworów, obowiązuje na następujących
polach eksploatacji: zapisanie i odtworzenie w pamięci urządzenia telekomunikacyjnego w
miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz dostęp i wyświetlenie za pośrednictwem
urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
4. Klient nie może: wypożyczać, dzierżawić ani odsprzedawać utworów ani żadnej ich części,
jak również tworzyć utworów pochodnych na ich podstawie, wykonywać zmian utworów,
usuwać informacji o prawach własności lub prawach autorskich, które mogą pojawić się w
obszarze utworów, wykorzystywać utworów w celach naruszających obowiązujące przepisy
prawa powszechnego lub normy etyczne i moralne.
5. Licencja jest nieograniczona w czasie, nieograniczona terytorialnie i niewyłączna, a
obowiązuje w stosunku do całości Sklepu i powiązanych z nim utworów. Sprzedawca
zachowuje wyłączne prawa do decydowania o zachowaniu integralności Sklepu.
6. Publikując w Sklepie dowolne treści a w szczególności: komentarze lub opinie, Klient udziela
na rzecz Sprzedawcy nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie, nieograniczonej terytorialnie i
niewyłącznej licencji w zakresie ich wykorzystania na następujących polach eksploatacji:
publikacja w obszarze strony internetowej Sklepu, zapisanie i odtworzenie w pamięci
urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym, dostęp i
wyświetlenie za pośrednictwem urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez
siebie wybranym, z zachowaniem prawa do udzielania sublicencji o której stanowią punkty
powyżej, w celu umożliwienia Klientom korzystania ze Sklepu.
7. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie do Sklepu lub za jego
pośrednictwem, treści:
● bezprawnych,

● mogących wprowadzić w błąd innych Klientów,
● naruszających dobra osobiste Klientów, Sprzedawcy lub osób trzecich,
● powszechnie uznanych za obraźliwe, wulgarne lub naruszające dobre obyczaje, w
szczególności: treści pornograficznych, treści propagujących używanie narkotyków
lub nadmierne spożywanie alkoholu, treści nawołujących do rasizmu, ksenofobii lub
szerzenia nienawiści.

8. Sprzedawca jest uprawniony do usunięcia lub moderacji treści, które naruszają
postanowienia Regulaminu.

§13. Obowiązywanie i zmiana regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie w terminie 3 dni od daty jego opublikowania na stronie
internetowej Sklepu.
2. Zmiana Regulaminu może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących
przedmiotu świadczenia Usług, a także z powodu zmian technicznych lub organizacyjnych,
dotyczących świadczeń realizowanych przez Sprzedawcę.
3. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej
Sklepu. 4. Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów Sprzedaży zawartych przed datą jego
zmiany.
4. Publikacja informacji o zmianie Regulaminu następuje w obszarze strony internetowej Sklepu,
w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania jego nowego brzmienia.
5. Sprzedawca wysyła drogą elektroniczną informację o zmianie Regulaminu, w przypadku
związania stron umową zawartą na czas nieoznaczony.


§14. Postanowienia końcowe

1. Znaczenie pojęć pisanych wielką literą jest zgodne z objaśnieniami zamieszczonymi w części
opisującej definicje użyte w Regulaminie.
2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
● przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte świadczenie Usług,
spowodowane siłą wyższą, w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami,
● przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte wykonywanie Usług
na rzecz Klientów niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami
technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów, za pomocą których
Sprzedawca świadczy Usługi,
● korzyści utracone przez Klientów niebędących Konsumentami.
3. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Sprzedawcą a
Klientem niebędącym Konsumentem lub Konsumentem niezamieszkującym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w okoliczności dopuszczania takiej możliwości przez przepisy jego
prawa krajowego, za właściwy dla jego rozstrzygnięcia ustanawia się sąd właściwy dla
siedziby Sprzedawcy.
4. W stosunku do Klientów niebędących Konsumentami lub do Konsumentów
niezamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku, gdy przepisy ich
prawa krajowego dopuszczają taką możliwość, jako prawo właściwe dla wykonania umowy
zawartej ze Sprzedawcą oraz rozstrzygania sporów z nią związanych, stosuje się prawo
Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Klienta będącego
Konsumentem, wynikających z przepisów miejscowego prawa powszechnie obowiązującego.
6. W stosunku do umów zawartych ze Sprzedawcą, w przypadku niezgodności Regulaminu z
przepisami prawa powszechnie obowiązującego w kraju Konsumenta, stosuje się te przepisy.
7. W przypadku, gdy postanowienia Regulaminu okażą się nieważne albo bezskuteczne,
okoliczność ta nie narusza ważności i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu.

Zamiast nieważnych albo bezskutecznych postanowień obowiązywać będzie norma
odpowiadająca temu, co strony ustaliły albo temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie
postanowienie w Regulaminie.

§15. Definicje użyte w regulaminie

Dni robocze to dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy.


Dostarczenie to proces doręczenia Towarów Klientowi do wskazanego przez niego miejsca
przeznaczenia, realizowany za pośrednictwem Przewoźnika.


Klient to osoba fizyczna, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub
ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa
powszechnie obowiązującego lub pod warunkiem posiadania zgody przedstawiciela ustawowego, a
także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na której rzecz
przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną, która zawiera ze
Sprzedawcą umowę o świadczenie Usługi.


Konto Klienta to panel umożliwiający zarządzanie zamówieniami Klienta za pośrednictwem Sklepu,
pod warunkiem rejestracji i logowania.


Konsument to Klient, który jest osobą fizyczną i zawiera umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio
z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.


Koszyk to funkcjonalność Sklepu, umożliwiającą kompletowanie zamówień Towarów przez Klienta.


Przewoźnik to podmiot, świadczący usługi Dostarczania Towarów we współpracy ze Sprzedawcą.


Regulamin to niniejsze warunki umowne, których przedmiot stanowi świadczenie Usług drogą
elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, za pośrednictwem Sklepu.


Sklep to sklep, prowadzony przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej dostępnej w
sieci Internet pod adresem URL: choose.com.pl.


Sprzedawca to ZUZANNA ZIELEZNY z siedzibą w Łaziska Górne (43-170) przy ul. Słowackiego 2a,
zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez
Ministra Rozwoju, pod numerem NIP 6351848641 oraz REGON 381165639, prowadzona przez
Zuzannę Zielezny. Ze Sprzedawcą można się skontaktować pod numerem telefonu: 533 191 259
oraz przy użyciu adresu e-mail: savita.butik@gmail.com.


Sprzedaż to Usługa sprzedaży Towarów, świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, której
przedmiot stanowi zobowiązanie Sprzedawcy do przeniesienia na Klienta własności Towarów i ich
wydania oraz zobowiązanie Klienta do odebrania Towarów i zapłaty Sprzedawcy oznaczonej ceny.
Towar to rzecz zaprezentowana w obszarze Sklepu przez Sprzedawcę w celu Sprzedaży.
Usługa to usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, na podstawie umowy zawartej
pomiędzy stronami za pośrednictwem Sklepu. Zawarcie umowy następuje w ramach
zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności
stron.

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Będąc Konsumentem, masz prawo odstąpić od umowy zawartej w naszym Sklepie w terminie 14 dni
bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od
dnia:
1. w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik
i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku umowy sprzedaży,
2. zawarcia umowy – w przypadku umów o świadczenie usług.


Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację
dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu
do odstąpienia od umowy.


Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować: ZUZANNA
ZIELEZNY ul. Słowackiego 2a, 43-170 Łaziska Górne, e-mail: savita.butik@gmail.com, o swojej
decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład
pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).


Odstępując od umowy, mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak
nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza znajduje się w załączeniu do regulaminu świadczenia usług
drogą elektroniczną w ramach Sklepu.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa
płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z
wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia
oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym
zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.


Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez
Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne
rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia
nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


Jeżeli otrzymali Państwo rzeczy w związku z umową prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz pod
adres ZUZANNA ZIELEZNY ul. Słowackiego 2a, 43-170 Łaziska Górne, niezwłocznie, a w każdym
razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej
umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.


Informujemy, że będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych
kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 25,00 PLN.


Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w
sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: ZUZANNA ZIELEZNY ul. Słowackiego 2a, 43-170 Łaziska Górne | savita.butik@gmail.com

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*):Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):


Imię i nazwisko konsumenta(-ów):


Adres konsumenta(-ów):


Podpis konsumenta(-ów):


(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


Data:


(*) Niepotrzebne skreślić.

FORMULARZ REKLAMACYJNY

(formularz ten można wypełnić i odesłać w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi)


Adresat: ZUZANNA ZIELEZNY, ul. Słowackiego 2a, 43-170 Łaziska Górne


Imię i nazwisko lub nazwa Klienta:
Adres Klienta:
Nr telefonu Klienta:
Adres e-mail Klienta:


Jako dane kontaktowe, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu
korespondencji z nią związanej, wskazuję:
● adres pocztowy:
● adres e-mail:


Reklamacja dotyczy:
● umowy sprzedaży z dnia __________ towaru:
● umowy o świadczenie innej usługi:
● inne:


Data stwierdzenia przyczyny reklamacji:

Opis problemu:

Żądanie reklamacji:
● usunięcie wady towaru lub usługi,
● wymiana towaru na wolny od wad,
● obniżenie ceny towaru,
● odstąpienie od umowy.

Podpis składającego:

Product added to wishlist